top of page
Home Image.jpg

If art has any social utility at all,

then that is:

Being in Conversation with the things in and around us. Not shunning controversy, contradiction, the opposite.

Getting acquainted with ambiguity, with dilemmas and apparent incongruities.

Experiencing while observing more access to that 90% subconscious that guides everyone's thoughts and actions more compellingly than the 10% we are aware of".

Als kunst al een sociaal nut heeft,

dan is dat:

In Gesprek Zijn met de dingen in en om ons heen. Daarbij controversie, contradictie, het tegenovergestelde niet schuwend.

 

Vertrouwd raken met ambiguïteit, met dilemma's en schijnbare ongerijmd-heden.

Al observerend te ervaren meer toegang tot die 90% onderbewustzijn dat ieders denken en handelen dwingender stuurt dan de 10% waar we ons wel bewust van zijn".

Welcome, visitor to this website. Feel free to look around. There is quite a lot to see.

Perhaps after scrolling a bit you will wonder what my work is about. I often wonder that myself. Yet recently I have been hearing myself saying the following more and more often: "I am a visual artist, alumni of the Rijksakademie, and work from the realisation that we humans are meaning-seeking beings.That we are meaning-finding, and meaning-creating beings. This is because the universe is too big for us to live in. 

 

All my works have the undertone of cosmic gazing. The elaborations are often ephemeral. I work associatively and while acting and at the same time conceptually. Having an eye for serendipity.

                                                                                   

"What does what I make and add to my immediate environment 'know' that I myself do not yet fully recognise or want to recognise?  

 

Yet in the end, what matters to me is the white between the letters, the space around the words and the silence between the sentences. Beyond horizontal orientation of the everyday, space for the vertical, for the continuum, for the animated and animate. Beyond the known and sense of reality. Peek into the immeasurable and unknowable. 

"What do you think suggests what you are now looking at via the world wide web that you may not have had an eye for before?" With a little patience and some luck, my work will give you access to the world wide wonder called meaning-making.

 

I hope the above has made you curious and that you have the willingness to look a little longer and look for connections.

NL

Welkom, bezoeker van deze web site. Kijk gerust rond. Er is best veel te zien.

Misschien dat u zich na wat gescrollt te hebben afvraagt waar mijn werk over gaat. Zelf vraag ik mij dat ook regelmatig af. Toch hoor ik mijzelf de laatste tijd steeds vaker het hier onderstaande zeggen: "Ik ben beeldend kunstenaar, alumni van de Rijksakademie, en werk vanuit het besef dat wij mensen betekeniszoekende wezens zijn. Dat we betekenis vindende-, en betekenis creërende wezens. Dit omdat het universum voor ons te groot is om in te leven". 

 

Al mijn werken hebben de ondertoon van kosmisch staren. De uitwerkingen zijn vaak efemeer. Ik werk associatief en al handelend en toch tegelijkertijd ook conceptueel. Daarbij oog hebbend voor serendipiteit.

                                                                                   

Wat 'weet' hetgeen ik maak en aan mijn directe omgeving toevoeg wat ik zelf ook nog niet helemaal herken of wil herkennen?  

 

Toch gaat het mij uiteindelijk om het wit tussen de letters, de ruimte rondom de woorden en de stilte tussen de zinnen. Naast horizontale georiënteerdheid van het alledaagse, ruimte voor het verticale, voor het continuüm, voor het bezielde en bezielende. Voorbij het gekende en realiteitszin. Kiertje naar het onmetelijke en onwetelijke. 

“Wat suggereert volgens u hetgeen waar u nu via het world wide web naar kijkt, wat u voorheen misschien nog geen oog voor had?” Met een beetje geduld en wat geluk geeft mijn werk u toegang tot het world wide wonder dat betekenisvinding heet.

Ik hoop dat het bovenstaande uw nieuwsgierig heeft gemaakt en dat u de bereidheid hebt om wat langer te kijken en op zoek te gaan naar verbanden.

bottom of page